Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

 

Surah at-Taubah)                                                     -

 

PAS mentafsirkan ayat 28 ini ialab:

.

 

Tafsiran sebenar ialah:

Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 29 ini ialah:

 

3 5

 

Tafsiran sebenar ialab:

 

Wahal orang yang bm~l Meng,,pa @ apabila dA~ kepada kamu: "Pergilah beram,,i-ramaj untuk berperalag padajalan Allah,, keberatan (dan suka tinggal me@ati keseangan) kamu merasa di tempat (masingmasmg)?  Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada

 

kehidupan Akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia nfi @ sedilatjua berbanding dengan (kesenanganhidup) di kelak. (ayal 38 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 38 ini ialab:

 

Apabila pe@inpin PAS meng@ak be@ihad hatta berperang sekalipun maka PenYOkong PAS tidak ada pdihan lain lagi, mestilah segera menyahutnya,

 

sahutan ini disebabkan mengata Akhirat adalah lebih baik.  Sesungguhnya kesenangan di dunia adalah sementara sahaia.

 

Tafsiran sebenar ialab:

 

Jika kamu tidak Pergi beramai-ramaj (ulituk berperang padajalan Allah membelaagama-Nya), Allah akan menyeksa kainu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan la akan mengganfikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepada-

 

Nya- Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (ayat 39 Surah at-Taubah)

 

 

PAS mentafsirkan ayat 39 ini imah:

 

Seandainya tidak menyokong pAS khususnya tidak keluar berjihad ber@-

 

ramai bersama parfi pAS, maka Allah aka. menyeksa k&ntk di antarajihad ialah keluar beramai-ramai ke majlis eramah pAS.

 

Tafsiran sebenar imah:

 

Pergilah kainu beramai-ramai (untuk berperailg padajalan Allah), samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggun2jawab); dan be@ihadiah dengan harta benda danj'lwa kamu padaialan Allah (untuk membela Islam).  Yang

 

demikian amatlah baik bagi kamu, jika kainu mengetahui. (ayat 41 Surah at-Taubah)

 

 

 

 

3 6

 

PAS mentafsirkan ayat 41 ini ialab:

Oleh itu orang-orang PAS m@,lh bajihad, s                    amen~

 

ceramah-ceramah PAS sama ada bedalan kald atau berkenderaan, kerana cara yang demikian adalah perintah Allah s. wt.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

Orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan

 

setengahnyayang lain; mereka @g-niming mm~ dengan perbt,,n yangiahat dan melarang perbuatan dari perbuatan yang baik dan mereka pula menggenggain tangann'ya (bakhil kedekut).  Mereka telah melupakall (tidak menghiraukan perintah) Allah dan Allah juga melupakan (tidak menghiraukan) mereka.  S esungguhnya orang munafik i@ meekalah oag yang fasik. (ayal 67 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 61 ini i.Aah:

 

Sifat-sifat seperd yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini adalahjelas berada pada diri pemimpin dan penyokong UMNO.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

Allah menjaujikan orang munafik lelald dan PeremPuan serta orang kafir mereka dengan Neraka Jah~ 'mereka kekal di dalamnya, Cukuplah Neraka itu menjadi balasan mereka; da ' n Allah melaknatkan mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal. (ayal 68 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkafi ayat 68 ini ialah:

 

Oleh sebab kerajaan UMNO masih mengekalkan perkara maksiat dan melarang rakyat agar jangan be@ihad menegakkan hukum Allah, maka mereka dianggap oleh Allah sebagai munafik.  Allah melaknat dan akan inemasukkan mereka ke dalain Neraka Jahanam nanti.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

D.an orang yang beriman, lelaid dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya Yang lain, mereka menyuruh berbuat kebalkan, dan melarang daripada berbuat keiahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya.  Mereka itu akan diben r@ oleh ~ S~~ya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (ayat 71 Surah at-Taubah)

 

37

 

PAS mentafsirkan ayat 71 ini ialah:

 

Sifat-sifat seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini adalahjelas berada dalam diri orang-orang PAS, sebab itu mereka berhak mendapat keredaan Allah s. wt.

 

Tafsiran sebenar i2dah:

 

Wahai Nabi, be@ihadiah menentang orang kafir dan orang munafik dan bertindak keras terhadap mereka.  Dan (sebenamya) tempat mereka ialah Neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembah. (ayat 73 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 73 ini imah:

 

Oleh sebab Nabi telah waf@t maka yang dimaksudkan "Wahai Nabi" di sini ialah Wahai Pemimpin PAS!  Tentanglah orang-orang seperti UMNO dan boleblah bertindak kasar kepada mereka seknwa keadaan memerlukannya

 

Tafsiran sebenar ialab:

 

Orang (munafik) yang mencela sebahagian dari orang yang ben'man mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela dan (mencela) orang yang tidak dapat (mengadakan apa-apa untuk disedekahkan) kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya, - Allah dw membalas ejek-ejekan mereka dan bagi mereka (disedi~ azab seksa yang tidak terperi s~ya. (ayat 79 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 79 ini ialah:

 

Pemimpin dan penyokong UMNO1ah yang mencela apabila PAS mengadakan kutipan derma, oleh itu memang layak benarlah Allah akan humbankan mereka ke dalam neraka yang azabnya tidak terperi.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

Daniangafflah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang munafik itu selama-h~a danjanganiah engkau berada ch (tepi) kubwnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik(derhaka). (ayat 84 Surah at-Taubah)

 

38

 

PAS mentafsirkan ayat 84 ini ialah:

 

Oich sebab orang UMNO tidaklah kufur kepada semua ayat Allah maka sesuailah ayat ini dikenakan kepada mereka, oleh itujangan sembahyang mayat Orang-orang UMNO Yang mein'mggal dunia.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, (kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengannya di dunia dan hendak meniadikannyawa mereka tercabut sedang mereka dalain keadaan kafir (untuk mendapat azab Akhirat pula). (ayat 85 Surah.at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 85 ini ialah:

 

Orang-orang PAS tak usah pehkjikalau didapati orang-orang UMNO lebih kaya dan akan mereka lebih ramai masuk Universiti daripada Icita orang PAS ' kerana sengaja Allah lakukan sebegitu demi mencabut nyawa mereka dalam keadaan mewah.

 

Tafsiran sebenar ialah:

 

Dan (di antara orang munafikjuga ialah) orang yang membina @id dengan tujuan membahayakan (keselamatan orang Islam) dan (menguatkan) keingkaran (mereka sendiri), serta memecah-belahkan perpaduan orang yang beriman danjuga untuk (dijadikan teinpat) intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelum itu.  Dan (apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara), mereka akan bersumpah dengan berkata: "Tidaklah kehendald (dengan men~ mwjid ini) mel~ untuk keb@ semata-matd'.  Padahal AM menyaksikan, bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta.  Masjid ini ialah yang telah didirikan oleh kaum munafik di Quba'(tidakjauh dari bandar Madinah), terkenal dengan nama "Masjid Dhiraar" (masjid. yang ada bahayanya.) (ayat 107 Surah atTaubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 107 ini ialab:

 

Sesungguhnya orang UMNO mendirikan masj'id bukaniah atas dasar ikhla-s kepada Allah, malah dilakukan atas dasar membahayakan umat Mushmin, oleh itu orang PAS mestdah mend~ masjid sendm danj angan sefnbahyang di atas masjid yang baru yang didirikan oleh orang UMNO.

 

3 9

 

Tafsiran sebenar ialah:

Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-larnanya, kerana sesungguhnya masjid (Quba'yang engkau bina wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya.  DI dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka (mengainbil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mercka (zahir dan batin). (ayat 108 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 108 ini ialah:

Orang-orang PAS 'angan sembahyang di masjid yang seperti ini.  Cafilah clm bersembahyangu di masjid-masjid lamayang di~ oleh datuk nenek kita dahulu demi membersihkan diri.

 

Tafsiran sebenar ialah:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan), bahawa mereka akan beroleh syurga, (disebabkan) merekabeduang padajalan Allah; maka (di antara) mereka adayang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurgayang demildan ialah) sebagaijanji yang bear yang di"kan oleh Allah di dalain (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta al-Quran'dan siapakah lagi yang lebih menyempumakanj anj'mya danpada Allah9 Oleh itu, bergembiralah dengan jualanyang kamujalankanjualbefinyaitu dan (ket@lahbahawa)jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar. (ayat 111 Surah at-Taubah)

 

PAS mentafsirkan ayat 111 ini ialah:

Berdasarkan kepada ayat ini maka sesiapa di kalangan Idta yang sanggup be 'ihad dengan menjual diri dan harta mereka kepada Allah sama ada

 

ri.

mereka menang atau mati tetap dikira oleh Allah sebagai mati Syahid dan balasan kepada mereka adalah Syurga.

 

 

 

 

43