Make your own free website on Tripod.com

ASSOBIYAH

1.        Amaran Nabi Muhammad S.A.W :

Maksudnya : Bukan daripada golongan kami sesiapa yang menyeru kepada assobiyah dan bukan daripada golongan kami mereka yang memperjuangkan assobiyah dan bukan daripada golongan kami mereka yang mati dalam assobiyah.

2.Siapakah Assobiyah ?

3 . Assobiyah dalam makna Hadis

Maksudnya

Seorang lelaki bertanya Rasulullah S.A.W. Apakah assobiyah itu seseorang yang kasih kepada kaumnya (Puak) ?   Rasulullah bersabda, Tidak. Tetapi assobiyah ialah orang yang menolong kaumnya atas dasar zalim.

Maksudnya

Daripada Wathilah bin Al Asqa' beliau mendengar bapanya bertanya Rasulullah S.A.W., Apadia assobiyah ? Sabda baginda S.A.W. Bahwa kamu menolong kaum kamu atas dasar zalim".

Maksudnya

Aku paling Arab dikalangan kamu, aku dari keturunan Quraisy. Pertuturan Ku ialah pertuturan Bani Saad Bin Bakar.

4. Kamus Al Munjid (Paling Jelas) - Mukasurat 481 Cetakan27/1994:

"Al Assobiyah" maknanya seseorang yang bersangatan pegang kepada pendapat sendiri atau jamaahnya (puaknya) dengan cara membabi buta (Fanatik) dan bersungguh-sungguh memperjuangkannya walaupun prinsip puaknya itu tidak realistik.

"At Taassub" maknanya tidak menerima (menolak) realiti kebenaran sedangkan jelas terbentang buktinya; semata-mata kerana condong kepada satu-satu pihak. (Lihat teks ini )

5. Kitab Tarikhul Mazahibil Islamiah Karangan Al Imam Muhammad Abu Zahrah - Cetakan 1987 Juzuk 1 (satu) Mukasurat 80-81 (Ulasan Hadis)

Maksudnya : Sesungguhnya urusan kepimpinan negara hendaklah di tangan Quraisy.